Colofon | ContactEN | FR

101-jarige te Kuurne

Het zou een titel kunnen zijn in de krant, maar over deze 101-jarige uit 1817 hebben we niets gevonden in de krant. In de jonge Hollandse periode zal het wel een rariteit geweest zijn. Het zal wel over de tongen gegaan zijn te Kuurne, of misschien was er een feestje in de straat, maar verder niets meer.

Onlangs lazen we volgende overlijdensakte in de burgerlijke stand van Kuurne.

Op 1 februari 1817 overleed te Kuurne Francisca Fruit (verder ook Frui, Fruy, De Fruye) en haar overlijdensakte luidde als volgt:

Overlijden: 1 februari 1817 om 6 uur 's avonds verschenen voor de Civielen officier van Kuurne, arrondissement Kortrijk, provincie West-Vlaanderen, gecompareerd: Judocus Doornaert, landman 62 jaar en Jacobus Doornaert, landman 66 jaar, beiden wonende te Kuurne en kinderen van de overledene. Ze verklaarden dat om heden om 6 uur 's morgens, te Kuurne overleden is Francisa Fruit, particuliere, oud 101 jaar, 2 maanden, wonende te Kuurne, geboren te Ronse, dochter van wijlen Franciscus en Anne Therese Debouverie, weduwe van Joannes Roose.

We kunnen heel wat gegevens uit deze akte ontleden:

Francisca Fruit was geboren te Ronse, rond december 1715. Haar ouders waren Franciscus Fruy en Anne Therese Debouverie. Ze was weduwe van Joannes Roose en was voor 1751 gehuwd met een man die de familienaam Doornaert droeg. Ze had zeker twee kinderen tijdens haar eerste huwelijk, twee jongens genaamd Judocus en Jacobus.

Nu kunnen we verder zoeken naar bijkomende gegevens.

We beginnen met de geboorteakte van Francisca, waarvan we goed ingelicht zijn dankzij de bovenstaande overlijdensakte.

Te Ronse vinden we de geboorteakte in de parochieregisters van Sint-Martinus. Deze luidt als volgt: op 6 december 1715 werd gedoopt Marie Francisca Verweegh, dochter van Franciscus en Anna Debouverie. Getuigen Adrianus Verweegh en Maria Van Den Broucke.

Verder staat in een ander handschrift het woord "Frui" vermeld op het einde van de akte.

Dat kleine bijschrift aan de geboorteakte "Frui" verwijst dat dit de akte is van Francisca Frui, die we zoeken. Je zou kunnen denken dat dit een bijnaam of aanspreeknaam is, maar na verder onderzoek in de klappers van Berchem constateren we dat dat de naam "Frui" daar veelvuldig voorkomt. Wat de pastoor dus bezielde om in de doopakte "Verweegh" te schrijven is ons een raadsel. Vermoedelijk een vergissing?

Doopakte van Maria Francisca Frui (Verweegh), Ronse 1715

Doopakte van Maria Francisca Frui (Verweegh), Ronse 1715
Rijksarchief Kortrijk, parochieregisters van Ronse (Dopen 1704-1733)

We zochten verder naar de ouders van Francisca Frui:

Francois of Franciscus Frui werd geboren te Berchem rond 1690 en overleed te Kuurne op 2/4/1780, 90 jaar oud. Anna Bouverie overleed te Berchem op 21/10/1744. Het is dus na het overlijden van Anna Debouverie dat Francois bij zijn dochter in Kuurne kwam wonen. Franciscus en Anna huwden te Ronse in de Sint-Martinuskerk op 26 februari 1715.

Het gezin van Francisca Frui en haar huwelijken met Jacobus Doornaert en Joannes Roose(n)

Francisca trouwt te Kuurne op 27/1/1743 met Jacobus Doornaert, geboren te Kuurne op 27/7/1706 en er overleden op 29/1/1760.

Ze hertouwde te Kuurne op 27/11/1762 met Joannes Roose(n), geboren te Heijthuizen (Nederlands Limburg) op 1/09/1739. Hij woonde voor zijn huwelijk te Ooigem waar zijn huwelijksaankondiging ook in het parochieregister vermeld wordt. Hij overlijdt te Kuurne op 21/03/1810.

Huwelijksakte Roosen-Fruy, Kuurne 1762

Huwelijksakte Roosen-Fruy, Kuurne 1762
Rijksarchief Kortrijk, parochieregisters van Ronse (Huwelijken 1762)

Het echtpaar Doornaert-Frui kreeg een voorhuwelijks kind, geboren te Kortrijk:

Doornaert Marie Catherina 9/11/1742 (onwettig kind)
Daarna kregen ze nog deze kinderen te Kuurne:
Doornaert Petrus Judocus 25/04/1745  
Doornaert Josephus Benedictus 23/02/1747  
Doornaert Eugenia Coleta 16/07/1748  
Doornaert Jacobus Franciscus 30/09/1750  
Doornaert Petrus Mattheus 26/09/1753  
Doornaert Judocus rond 1754 Kuurne ?
Doornaert Anna Maria 03/08/1756  

Bij het overlijden van Jacobus Doornaert in 1760 werd er een staat van goed opgemaakt, daar er minderjarige kinderen waren. Deze staat van goed vonden we terug in de wezerijkamer van Kortrijk, register 138, fol. 9v°. Deze beschrijving geeft ons meer uitleg over het gezin Doornaert-Fruy.

Hieronder wordt het begin van de staet van goed weergegeven (Rijksarchief Kortrijk, wezerij Kortrijk, register 138):

Staet van goed

Ze woonden in herberg 'De swaene" aan Cuernebrugge. Behalve de herberg en het erf hadden ze nog twee stukken land in gebruik. Samen met de huiselijke baten en gereedschap voor het hof, zoals ene carre ende wagen, kwam de totale waarde van de baten op £ 264 :14 :5 pond groten vlaemsch. De lasten voor het sterfhuis waren vooral gebruikelijke openstaande schulden voor pacht, aankopen van lijnwaad, brandewijn, kleren, hout e.a. De totale lasten bedroegen £ 182: 11 : 6 groten vlaemsch. Er bleef dus te verdelen onder de kinderen: de helft van £ 85 :2 :11 groten vlaemsch. Er werden de voogden aangesteld. De voogd paternel was Joannes Vandekerkhove, zwager van Jacobus Doornaert, en wonende te Ooigem. De voogd maternel was Pieter Fruy, die in Heule woonde.

Bij de tellingen in Kuurne van 1796 en 1801 vinden we dan de naam "Verwee" (Verweegh)  terug, die we ook op de geboorte-akte vonden. De telling van 1815 vermeldt dan terug de naam "Frays" (Fruy), maar ook het feit dat Francoise 100 jaar oud was. Waarom de familienaam Verweegh en Frui beide voorkomen voor het benoemen van één en dezelfde persoon, is moeilijk te ontrafelen.

Genealogische stamreeks:

I. Philippus Frui X Judoca Vander Poort
II. Joannes Fruy
° Berchem 9-05-1630
X Marie Baert
° Rond  1625
+ Berchem 2-07-1666
III. Joannes Fruy
Smid
+ Berchem 26-05-1718
X Ruien 6-02-1683 Josine Marie Vanschoorisse (Verschore)
° Rond 1650
+ Berchem 24-05-1696
    2X Berchem 4-05-1701 ° Zulzeke 6-07-1674
+ Berchem 30-03-1749
IV. Francois Fruy
° Berchem rond 1690
+ Kuurne 2-04-1780
Frans was voogd van zijn minderjarige broers en zusters.
X Ronse (St. Martinus) 26-02-1715 Anna Bouverie
+ Berchem 21-10-1744
V. Francisca Fruy
° Ronse  6-12-1715
+ Kuurne 1-2-1817
X Kuurne 27-01-1743 Jacobus Doornaert
° Kuurne 27-07-1706
+ Kuurne 29-01-1760
    2X Kuurne 27-11-1762 Joannes Roose(n)
° Heijthuizen(Ned.Limb.)  1-09-1739
+ Kuurne 21-03-1810
VI.a. Doornaert Marie Catherina  (Illigitime)
° Kortrijk (St. maarten) 9-11-1742  
X Kuurne 28-07-1761 Vandenbulcke Petrus ex. Kortrijk
VI.b. Doornaert Petrus Judocus
° Kuurne 25-04-1745
+ Kuurne 7-08-1747
   
VI.c. Doornaert Joseph Benedictus
° Kuurne 23-02-1747
+ Kuurne 9-04-1747
   
VI.d. Doornaert( Eugenia ) Coleta
° Kuurne 16-07-1748
+ Kuurne 28-06-1817 ongeh.
   
VI.e. Doornaert Jacobus Franciscus
° Kuurne 30-09-1750
+ Kuurne 22-11-1818 ongeh.
   
VI.f. Doornaert Petrus Mattheus
° Kuurne 26-09-1753
+ voor 1760 (staat niet meer in de staat van goed van 1760)
   
VI.g. Doornaert Judocus
° Kuurne rond 1754
+ Kuurne 20-10-1820 ongeh.
   
VI.h. Doornaert Anna Maria
° Kuurne 3-08-1756
X Kuurne 8-06-1785 Laga Antonius ex. Kuurne

Bronnen

Rijksarchief Kortrijk, registers van de burgerlijke stand te Kuurne
Rijksarchief Kortrijk, parochieregisters Kuurne, Berchem, Ronse, Ruien
Rijksarchief Kortrijk, wezerijakten Kortrijk
Rijksarchief Kortrijk, tellingen 1795, 1801, 1815 van Kuurne
Parochiearchief Kuurne, overlijdensregister 1817
www.zoekakten.nl: parochieregister Heijthuysen

Bibliografie

M. Decrits & H. Van Isterdael, Aangiften nalatenschappen, wezerij van Berchem
N. Bruneel, Oude herbergen te Kuurne

Dit verhaal werd ons bezorgd door Bernard Bruggeman, waarvoor dank.