Colofon | ContactEN | FR

Register van overschrijving

Register van overschrijving van de akten van overdracht

Verkoop van een stuk plantentuin in Antwerpen door hovenier Aloysius Baetens aan postbeambte Libert Eybe (Rijksarchief Beveren, Hypotheekkantoor Antwerpen reeks 72 (1797-1892), nr. 565, folio 148, rechterpagina).

Periode

1799 tot heden

Bewaarplaats

Het Rijksarchief, binnen de archieven van de belastingdiensten “Hypotheekkantoren”.

Raadpleegbaar

Dit register werd in het leven geroepen om alle zogenaamde eigendomstitels openbaar te maken: op die manier kan er geen twijfel bestaan over het eigendomsrecht op vastgoed van iedere Belg. Daarom is het register vrij raadpleegbaar.

Gegevens

In het register van overschrijving (voluit: het register van overschrijving van de akten van overdracht) worden zo goed als alle bezitsveranderingen van vastgoed genoteerd. Enkel de gebouwen, huizen en gronden die vererfd worden, komen er niet in voor.

Het register van overschrijving bevat de letterlijke overschrijving van alle notariële akte binnen het ambtsgebied van het hypotheekkantoor (indeling op basis van gerechtelijke arrondissementen). Dit betekent een massa aan informatie. Het gaat evenwel om meer dan een dubbel van het notariaatsarchief:

  • Vele notariaatsarchieven bevatten hiaten.
  • De akten die in het hypotheekkantoor worden overgeschreven, zijn geografisch gebundeld: de hypotheekbewaarder kopieert enkel en alleen de onroerend goed-transacties die in zijn ambtsgebied plaats vinden (in tegenstelling tot de notaris). Dit is een bijzonder grote troef voor de onderzoeker.
  • Er bestaan twee erg gebruiksvriendelijke opzoekmethodes op naam van koper/verkoper en op datum van overschrijving, via verschillende toegangen.

Tips

  • Sinds 1799 gelden er strikte termijnen, waarbinnen de notaris zijn akten door de hypotheekbewaarder moet laten overschrijven: maximaal 3 maanden (uitgezonderd tussen 29 maart 1804 en 24 januari 1824, toen er geen hypothecaire indienverplichting gold en er dus geen indientermijn was).
  • In het register komen niet alleen kopen, schenkingen, ruilen of verdelingen voor, maar ook huurcontracten voor een langere termijn dan de modale negen jaar.

Auteur: Pieter De Reu